Критерії оцінювання

Критерії оцінки Веб-квеста
Зміст
Критерії
Обґрунтування критеріїв
Бали
Самостійна робота групи
Розуміння завдання
– робота демонструє точне розуміння завдання;
– мають місце матеріали, котрі частково не відносяться до теми;
– включені матеріали, що повністю не відносяться до теми, відібрана інформація не аналізується.
10

5


0
Повнота розкриття теми
– повно;
– частково;
– не розкрито.
10
5
0
Виклад аспектів теми
– викладено повно;
– частково;
– не викладено.
10
5
0
Виклад стратегії розв’язку проблеми
– викладена стратегія розв’язку проблеми;
– процес розв’язку неповний;
– процес розв’язку неправильний.
10

5
0
Логіка викладу інформації
– логічний виклад матеріалу;
– порушення логіки;
– відсутність логіки.
10
5
0
Узгоджена робота в групі
– чітко спланована робота групи;
– робота групи частково спланована;
– не спланована робота в групі.
10

5

0
Розподіл ролей в групі
– вся діяльність в групі рівномірно розподілена між її членами;
– робота розподілена між більшістю учасників групи;
– декілька членів групи відповідають за роботу всієї команди.
5


3

0
Авторська оригінальність
– містить значну кількість оригінальних винахідницьких прикладів;
– у роботі присутні авторські винаходи;
– стандартна робота.
5


3

0
Рівень самостійності роботи групи
– повна самостійність у виконанні роботи;
– часткова самостійність роботи групи;
– несамостійна робота групи.
5

3

0
Оформлення роботи
Граматичне та стилістичне оформлення роботи
– грамотно та стилістично правильно оформлена робота;
– не грубі помилки;
– грубі помилки.
5
3
0
Захист роботи
Якість доповіді
– аргументованість основних позицій, повнота представлення результатів;
– порушення логіки, неповне представлення результатів;
– відсутні аргументи з основних позицій, відсутні результати дослідження.
10


5

0
Об’єм і якість знань з теми
– доповідачі демонструють ерудованість, відображають міжпредметні зв’язки;
– доповідачі викладають матеріал, але не мають достатньо глибоких знань;
– доповідачі не володіють матеріалом.
10


3

0
Культура мови, манера триматися перед аудиторією
– доповідачі впевнено тримаються перед аудиторією, володіють мовою, дотримуються регламенту;
– доповідачі допускають не грубі мовленнєві помилки у виступах, незначно порушують регламент, частково утримують увагу аудиторії;
– доповідачі не володіють аудиторією, порушують регламент, не володіють мовою, не можуть утримати увагу аудиторії.
52
0
Відповіді на запитання
– доповідачі впевнено і повно відповідають на запитання, розкривають зміст теми;
– доповідачі можуть відповідати на всі види запитань;
– доповідачі не можуть відповісти на всі запитання.
10

3


0
Ділові та вольові якості доповідача
– доповідач бажає досягти високих результатів, готовий до дискусії;
– доповідач готовий до дискусії, але не завжди доброзичливий;
– доповідач не готовий до дискусії, агресивний, не контактний.
5


2


0
Критерії оцінювання - джерело

Немає коментарів:

Дописати коментар